Nyheter

Bøler IF søker ny styreleder


Postet av: Per Inge 24.02.2023

Bøler IFs hovedstyre søker en styreleder med engasjement for lokalsamfunnet og idretten. En som ønsker å videreutvikle foreningen og heie på det frivillige arbeidet som legges ned – og sammen med resten av klubben legge til rette for god aktivitet i Bøler IF med alle grupper.

Bøler IF driver idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet er preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet bygger på idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Bøler IF er nabolagsklubb (Nabolagsklubb (idrettsforbundet.no)) for Bøler, Ulsrud, Bogerud og Skullerud.

Bøler IF er organisert i 5 grupper: friidrett, fotball, håndball, tennis og functional fitness.

Bøler IF sitt styre er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og består av leder, nestleder, 6 styremedlemmer (en representant for hver av klubbens grupper og en ungdomsrepresentant) og et varamedlem. Det utøvende daglige ansvaret er lagt til daglig leder og gruppene.

Styreleder leder og koordinerer styrets arbeid, og sammen med daglig leder klubbens totale aktivitet. Styreleder innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene. Arbeidsmengden varierer og er til en viss grad opp til eget initiativ, men en må regne med minimum 1-2 timer i gjennomsnitt hver uke.

Styret skal bl.a.:

- Sette i verk årsmøtets regelverk og vedtak.

- Påse at Bøler IFs midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av økonomifunksjonen og en forsvarlig økonomistyring.

- Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid.

- Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon.

- Representere idrettslaget utad.

- Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i foreningen blir fulgt.

- Styret har arbeidsgiveransvar Bøler IF sine ansatte.