Retningslinjer for Bøler IF Friidrett


Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening)

Retningslinjene kan også hentes her i PDF-filformat
 1. Formål for Bøler IF Friidrett

 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene

 3. Organisatorisk tilknytning

 4. Medlemskap

 5. Stemmerett og valgbarhet

 6. Kontingent og treningsavgift

 7. Godtgjørelse til tillitsvalgte og trenere

 8. Årsmøte

 9. Styret i Bøler IF Friidrett

 10. Styrets ansvar

 11. Arrangementer

 12. Trenings- og konkurransedrakter

 13. Økonomisk støtte

 14. Påmelding til løp og stevner

 15. Hjemmeside

 16. Hedersbevisning og æresmedlemskap

 1. Formål for Bøler IF Friidrett

Bøler IF Friidrett skal tilby organisert friidrett til alle aldersgrupper.
 
 1. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene

Retningslinjene skal godkjennes av årsmøtet og oppdateres årlig.
 1. Organisatorisk tilknytning

Bøler IF friidrett er en gruppe i Bøler Idrettsforening og er medlem i Norges Friidrettsforbund gjennom Oslo Friidrettskrets.
 1. Medlemskap

For å delta i gruppens aktiviteter kreves medlemskap i Bøler IF. Innmelding i Bøler IF skal skje elektronisk på eget skjema, som er tilgjengelig både på hjemmesiden til Bøler IF Friidrett og på hjemmesiden til Bøler IF. Medlemskap er gyldig først når kontingent er betalt. Medlemskap kan ikke etableres før eventuelle økonomiske forpliktelser til andre klubber er ordnet. Utmelding kan kun skje skriftlig.
Medlemskapet omfatter dugnadsplikt i forbindelse med gruppens arrangementer.
 1. Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på gruppens møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og kan ikke skylde foreningen kontingent. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i gruppen og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.
 1. Kontingent og treningsavgift

Medlemskontingenten fastsettes og disponeres av hovedstyret. Årsmøtet i Bøler IF friidrett har i henhold til Lov for Bøler IF vedtatt en tilleggsavgift (treningsavgift/gruppeavgift). Oppdatert oversikt over størrelsen på gruppeavgiften og treningsavgiften finnes på gruppens hjemmeside.
 1. Godtgjørelse til tillitsvalgte og trenere

Tillitsvalgte og trenere kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter. Utgiftene til godtgjørelse skal fremgå av gruppens budsjett og regnskap. Styret beslutter fordelingen av godtgjørelsen. Godtgjørelsen til trenere skal utbetales i henhold til trenerkontrakt.
 1. Årsmøte

I henhold til Lov for Bøler IF skal gruppens årsmøte ikke avvikles senere enn 15. februar hvert år. Innkalling skal legges ut på gruppens hjemmeside minst 1 måned før årsmøtet. Medlemmer som ønsker det skal før møtet få tilgang til regnskap, årsberetning og eventuelle forslag. Forslag til årsmøtet skal leveres senest 2 uker før møtedato. Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent.

Årsmøtet skal:
 • Godkjenne innkalling og dagsorden

 • Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen

 • Behandle gruppens årsberetning

 • Behandle gruppens regnskap

 • Behandle innkomne forslag

 • Fastsette gruppeavgift og treningsavgift

 • Fastsette og oppdatere gruppens retningslinjer

 • Vedta gruppens budsjett

 • Velge representant til ting

 • Velge gruppestyre og valgkomite på 2 personer (leder og nestleder velges enkeltvis ved navn)

 
Ved valgene skal det velges representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst 2 representanter fra hvert kjønn.
 
 1. Styret i Bøler IF Friidrett

Ifølge Lov om Bøler IF skal gruppestyret bestå av minst 4 medlemmer (leder, nestleder og 2 styremedlemmer). Årsmøtet velger hvert år det nødvendige antall styremedlemmer, basert på en vurdering av ansvarsområdene og behovet for tillitsvalgte til å ivareta disse. Oppmann og arrangementsansvarlige kan utpekes av styret og har møte- og talerett på styremøtene.
 
 1. Styrets ansvar

 
Styret i Bøler IF Friidrett er ansvarlig overfor gruppeårsmøtet og hovedstyret for gruppens økonomi. Hele foreningen hefter for gruppens økonomiske forpliktelser, og friidrettsgruppen kan ikke inngå avtaler eller representere Bøler IF utad uten hovedstyrets godkjenning.
 
Styret i Bøler IF Friidrett disponerer gruppeavgiften og treningsavgiften.
 
Styret i Bøler IF Friidrett skal behandle alle faglige saker som gjelder friidrett. Hovedstyret skal informeres om gruppens arrangementer, og gruppen selv skal stå for det tekniske arrangementet. Gruppen handler selvstendig i idrettstekniske saker som kun vedrører gruppen.
 
Leder av Bøler IF Friidrett er fast medlem av hovedstyret i Bøler IF, med nestleder som vararepresentant.
 
 1. Arrangementer

 
Bøler IF Friidrett har følgende faste arrangementer:
 
 • Bølerstafetten

 • Ulsrudvann Rundt

 • Bølers barneleker (utsatt på ubestemt tid)

 • Nøklevann Rundt

 
I tillegg kan gruppen påta seg å arrangere banestevner, primært for barn. Gruppen arrangerer idrettsmerkeprøver når dette er aktuelt.
 
Alle arrangementene er basert på dugnad fra medlemmene. Det er anledning til å skaffe eksterne sponsorer. Sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret.
 
 1. Trenings- og konkurransedrakter

 
Bøler IF Friidrett skal tilby medlemmene trenings- og konkurransedrakter i klubbfarger, påtrykt/påsydd navn (klubb og gruppe) og gruppens logo. Draktene skal også påføres logoen til samarbeidspartnere som krever dette. Styret beslutter hvorvidt og i hvilken grad gruppen skal subsidiere dette utstyret overfor medlemmene.
 
Forutsetningen for subsidiering er at klubbtøyet benyttes regelmessig på trening og for å få refusjon av startkontingent skal klubbens t-skjorte/singlet brukes i konkurranser.
 
Medlemmer som har private sponsorer kan bruke egne trenings- og konkurransedrakter, så sant de er påført gruppens logo og logoen til eventuell samarbeidspartner. I norske mesterskap og stafetter skal klubbdrakt benyttes.
 
 1. Økonomisk støtte

 
Bøler IF Friidrett får utbetalt hodestøtte (NIF, LAM, grasrotmidler) og momsrefusjon via hovedstyret. Gruppen kan i tillegg søke Østensjø bydel, organisasjoner og næringsliv om økonomisk støtte, både generelt og i forbindelse med enkeltarrangementer. Når det er aktuelt kan gruppen søke Norges Friidrettsforbund om spillemidler.
 
Startkontingent
Medlemmene kan delta gratis i egne arrangementer. Utøvere under 18 år får dekket startkontingent i alle konkurranser. Refusjonssatsene for medlemmer over 18 år skal fremgå av gruppens oppdaterte nettside. Krav om refusjon skal fremsettes innen 1. desember, gjerne fortløpende.
 
Reise og opphold
 1. Hovedmesterskapet på bane refunderes 100 %.Reisen skal skje på en rimelig måte og bør planlegges i god tid.

 2. Ungdomsmesterskap og juniormesterskap på bane refunderes 75-100 %. Styret varsles på forhånd. Reisen skal skje på en rimelig måte og bør planlegges i god tid. På samme vilkår dekkes reise- og oppholdsutgifter for ledsager.

 3. NM i terrengløp, kort og lang løype (gjelder ikke NM i terrengultra og NM i motbakkeløp), refunderes 25-100 %. Styret varsles på forhånd. Reisen skal skje på en rimelig måte og bør planlegges i god tid.

 4. Andre arrangementer med NM-status, inkludert veteranmesterskap på bane og utvalgte mosjonsløp som anbefales av klubben, refunderes inntil 50 %. Styret varsles på forhånd. Reisen skal skje på en rimelig måte og bør planlegges i god tid.

 5. Ved deltakelse i andre mosjonsløp refunderes ikke reise- og oppholdsutgifter.

 
Annen refusjon/godtgjørelse
Bøler IF Friidrett betaler etter søknad helårslisens for satsningsgruppen og for utøvere under 18 år som deltar i banestevner. Økonomisk støtte til treningsleirer, medisinsk behandling, spesielle arrangementer osv. besluttes av gruppestyret. Slike kostnader skal forankres i budsjettet og klart fremgå av regnskapet.
 
Medlemmer som kvalifiserer seg til mesterskap får gratis konkurransetøy (singlet, løpetopp, hipster, T-skjorte, shorts, kort tights).
 
Styremedlemmer og trenere får gratis profileringstøy i henhold til styrevedtak.
 
 1. Påmelding til løp og stevner

 
Påmelding til stafetter foretas av sportslig leder og/eller trener. Kopi skal sendes økonomiansvarlig for betaling av startkontingent. Voksne medlemmer skal selv melde seg på konkurranser. Påmelding av barn og ungdom skal foretas av foresatte via Min idrett. Kopi av bekreftelsen skal sendes økonomiansvarlig. Etter avtale kan påmelding foretas av trener/oppmann, på samme vilkår. Ved påmelding skal Bøler IF Friidrett alltid oppgis som klubb. Bøler IF kan benyttes dersom påmeldingssystemet ikke godtar noe annet.
 
 1. Hjemmeside

 
Bøler IF Friidrett skal ha en godt utviklet hjemmeside, og det er et felles ansvar å skaffe nyhetsstoff. Hjemmesiden er tilgjengelig for alle og skal ikke inneholde intern, fortrolig informasjon. Medlemmenes oppnådde resultater skal offentliggjøres på hjemmesiden i den grad det er mulig. Hjemmesiden er gruppens offisielle informasjonskanal, mens Facebook og e-post er supplement. Spond benyttes til intern kommunikasjon.
 
 1. Hedersbevisning og æresmedlemskap

 
Styret i Bøler IF Friidrett har innstillingsrett overfor hovedstyret når det gjelder hedersbevisning og æresmedlemskap.


- Retningslinjer for Bøler IF friidrett, vedtatt på årsmøtet 2. februar 2010, sist endret på årsmøtet 4. februar 2020.